• Regulamin

Regulamin
 • Nazywam się Zofia Pomes, jestem dietetykiem oraz administratorem strony, twórcą produktów elektronicznych i poradni dietetycznej online www.holistyczniezdrowi.pl, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem www.sklepholistyczniezdrowi.pl.

  Cieszę się, że obdarzyłeś nas zaufaniem i mam nadzieję, że nasze produkty pomogą Ci w codziennym budowaniu zdrowia.

  Dane rejestrowe: Zofia Pomes Consulting, NIP: 5242889310, REGON: 384132741

  Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

  W razie pytań, proszę kierować je pod adres zofia.pomes@holistyczniezdrowi.pl lub poprzez kontakt telefoniczny - tel. 606 541 847.

  § 1

  Definicje

  Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  • 1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
  • 2) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • 3) Operator Płatności – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A,
  • 4) Regulamin – niniejszy regulamin
  • 5) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklepholistyczniezdrowi.pl
  • 6) Sprzedawca – Zofia Pomes, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Zofia Pomes Consulting”, NIP: 5242889310, REGON: 384132741

  § 2

  Postanowienia wstępne

  1. 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
  2. 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
  3. 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  4. 1) dostęp do Internetu,
  5. 2) standardowy system operacyjny,
  6. 3) standardowa przeglądarka internetowa,
  7. 4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  § 3

  Usługi świadczone drogą elektroniczną i treści cyfrowe

  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
  2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zofia.suszka@holistyczniezdrowi.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

  § 4

  Prawa własności intelektualnej

  1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

  § 5

  Zawieranie umowy

  1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  2. Dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  3. Z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  4. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności.
  5. Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  6. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
  7. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
  8. Płatności

   Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Szybkie płatności Sky-pay oraz
   Visa
   Visa Electron
   Mastercard
   MasterCard Electronic
   * Maestro

   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  banner_1215x200a_orig.png

   

  § 6

  Dostawa produktu elektronicznego i realizacja zamówienia

  Dostawa kupionego produktu elektronicznego (np. ebooka) następuje na wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia adres mailowy, niezwłocznie po zaksiegowaniu wpłaty za produkt, co równa się z zawarciem umowy. 

  W przypadku zakupu usług współracy dietetycznej, termin realizaji usługi ustalany jest z Kupującym indywidalnie. Sprzedawca ma w tym wypadku 48h na skontaktowanie się drogą mailową z Kupującym w celu ustalenia terminu rozpoczęcia współracy. 

  W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  W odniesieniu do Produktów, która mają formę treści cyfrowych, mogą być zastosowanie techniczne środki ich ochrony przez nieuprawnionym użyciem. Produkty mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, umożliwiających wyświetlenie plików w formacie DOCX, PDF, MOBI lub EPUB lub innych mających zastosowanie w przypadku Produktów. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony Produktów, ich funkcjonalności oraz o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów mogą znajdować się na stronach Produktów (jeżeli ich dotyczą).
   

  § 7

  Odstąpienie Konsumenta od umowy

  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
  3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  § 8

  Odpowiedzialność za wady i reklamacje

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  4. Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
  5. Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialnośc za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
  6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

  § 9

  Dane osobowe i pliki cookies

  Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem

  www.sklepholistyczniezdrowi.pl

  Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie

  Zofia Pomes Consulting, NIP: 5242889310, REGON: 384132741

  Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora.

  Dane o zamówieniu będą przechowywane w bazie do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane zawarte w koncie będą przechowywane w bazie do czasu usunięcia konta. Dane przechowywane w bazie newsletterowej będą przetwarzane do czasu wypisania się z newslettera.

  Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

  Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, założenia konta lub zapisu do newslettera.”

  § 10

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  - zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  - zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  - skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  § 11

  Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
  3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2020